පාසල් දැරියන් වෙත සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට වව්චර ලබා දීම අලුත් අවුරුද්දෙන් පසු !

1 Min Read

ප්‍රමාණවත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාගැනීමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙමින් සිටින පාසල් දැරියන් වෙත එළඹෙන අලුත් අවුරුද්දෙන් පසු සනීපාරක්ෂක තුවා මිල දී ගැනීම සඳහා වවුචරපත් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සඳහන් කරයි.
දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර, හුදකලා ප්‍රදේශවල සහ හදුනාගත් දරිද්‍රතාව සහිත පාසල්වල ලක්ෂ අ‍ටකට ආසන්න පාසල් දැරියන්ට ඒ අනුව සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා වව්චර් පත් බෙදාදීම‍ට පියවර ගන්නා බවත්, ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව මේ වනවිට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටක් සඳහන් කරයි.

මේ සඳහා රජය විසින් වැය කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල රුපියල් බිලියනයක් පමණ වන අතර, එක් වවුචර පතක ව‍ටිනාකම රුපියල් 1200ක් පමණ වන බවත් ආර්ථික අපහසුතා සහිත පවුල්වල දැරියන්ට සහාය ලබාදීම මෙම වැඩපිළිවෙළෙහි අරමුණ වන බව ද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි

Share This Article
Leave a comment