22 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැසට් කරයි !

22 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝගය මත ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. ජනාධිපතිවරයාගේ

- Advertisment -
Ad image

Explore Top Categories

Uncover the stories that matter

Stay Connected

Find us on socials

Don't Miss

Be the first to know