පානීය ජල හිඟය දැනුම් දීමට දුරකථන අංකයක් !

1 Min Read

වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පානීය ජල ගැටලු ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාව 117 යන ක්ෂණික දුරකථන අංකය ඔස්සේ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට දැනුම් දෙන ලෙස ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙනු ලබනවා.

එහිදි ඔවුන් සදහන් කරන්නේ මේ සඳහා එම ප්‍රදේශයන්හි වසම් භාර ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් සමඟ සම්බන්ධවී කටයුතු කරන ලෙසයි.

මේ වනවිට කෑගල්ල සහ කුරුණෑගල යන ප්‍රදේශවල පවුල් 3,000කට අධික ප්‍රමාණයක් පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටිනවා.

ඒ සඳහා විසඳුමක් ලෙස මෙම ක්‍රමය හඳුන්වාදුන් බවයි ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ.

Share This Article
Leave a comment