මහ කන්නයේ වී මිලදී ගත යුතු අවම මිල ප්‍රකාශට පත් කරයි !

1 Min Read

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් මෙවර මහ කන්නයේ ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගත යුතු අවම මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව තෙතමනය 14%ක මට්ටමේ පවතින නාඩු වී 1KGක් රුපියල් 105 කට, සම්බා 1KGක් රුපියල් 120 කට, කීරි සම්බා රුපියල් 130 කටත් මිලදී ගත යුතුයි.

තෙතමනය 14% කට වඩා වැඩිනම් නාඩු වී 1KGක් රුපියල් 90 කට, සම්බා රුපියල් 100 කට සහ කීරි සම්බා රුපියල් 120 කට මිලදී ගත යුතු බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

Share This Article
Leave a comment