පාසල් දරුවන්ගේ දිවා ආහාරය නොමිලේ ලබාදීමට පියවර !

1
0 Min Read

දිවයිනේ සියලු පාසල්වලට මාර්තු මාසයේ සිට දිවා අහාරය නොමිලේ ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා ශ්‍රේණි වල දරුවන් සඳහා මෙසේ නොමිලේ ආහාර ලබාදීමට නියමිතයි.

Share This Article
Leave a comment