තමාගේ නමට ලියාපදිංචි නොකර වාහන මිලදී ගෙන පාවිච්චි කරන්න එපා – පොලීසියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක් !

1 Min Read

තමාගේ නමට ලියාපදිංචි නොකර වාහන මිලදී ගෙන පාවිච්චි කරන්නන් හට මෝටර් රථ ප්‍රහාන දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒවා කඩිනමින් තමන්ගේ නමට ලියාපදිංචි කරන ලෙසටයි ඔවුන් ඉල්ලීමක් කළේ.

මේ වනවිට පොලිසිය CCTV කැමරා මඟින් රථවාහන වැරදි නිරීක්ෂණය කර රථවාහන හිමිකරුවන්ට දඩ කොළ යැවීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් වාහනයේ අයිතිය, වර්තමාන අයිතිකරු මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචිය කර තිබීම වැදගත් බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කළේ.

මෙලෙ‍ස ලියාපදිංචි කිරීම තුළින් වාහනයේ නව අයිතිකරු සහ පැරැණි අයිතිකරු යන දෙපාර්ශ්වයම අපහසුතාවට පත්වීම වළක්වා ගත හැකියි.

ඒ අනුව කඩිනමින් වාහනය තමන්ගේ නමට ලියාපදිංචි කරගන්නා ලෙසත් රථ වාහනය මිලදී ගෙන දින 14ක් ඇතුළත ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කරගන්නා ලෙසත් මෝටර් රථ ප්‍රහාන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ඉල්ලීමක් කළා.

Share This Article
Leave a comment