රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තව ගමෙන් පන්නයි!

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා සහභාගි වීමට නියමිතව තිබූ පුත්තලම දළුව ගම්මානයේ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන් අවස්ථාවකදී එල්ල වූ ජනතා විරෝධයක් හේතුවෙන් අතරමගින් හරවා ගොස් ඇත.

8
1 Min Read

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා සහභාගි වීමට නියමිතව තිබූ පුත්තලම දළුව ගම්මානයේ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන් අවස්ථාවකදී එල්ල වූ ජනතා විරෝධයක් හේතුවෙන් අතරමගින් හරවා ගොස් ඇත.

විරෝධතාවය හේතුවෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා දළුව හන්දියට පමණක් පැමිණ හැරී ගොස් ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

එම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමඟ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමල් චින්තක මායාදුන්න මහත්වරුන් එක්වීමට නියමිතව තිබිණි.

නමුත් මේ පිළිබඳව ලැබුණු තොරතුරක් මත ප්‍රදේශවාසීන් ඔවුනට දැඩි විරෝධතාවයක් එල්ල කර තිබේ.

Share This Article
Leave a comment