ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ගැන රජය ගත් තීරණය මෙන්න !

1 Min Read

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සහ ලිට්‍රෝ ගෑස් ටර්මිනල් ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ බෙදාහැරීම් කටයුතු සදහා උනන්දුවක් දක්වන පිරිස් වලට ශ්‍රි ලංකා රජය ආරාධනා කරනවා.

රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකයට අනුව, මෙම ක්‍රියාවලිය 2024 ජනවාරි 16 සහ 2024 ජූලි මුල අතර සිදු වීමට නියමිතයි.

ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය 2024 පෙබරවාරි 16 වන දින පස්වරු 02.00 වන අතර කෙටි ලැයිස්තුගත ලංසුකරුවන් තෝරා ගැනීම මාර්තු මස මුලදී සිදු කෙරෙන බවයි රජයේ ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරිමේ ඒකකය පැවසුවේ.

ඒ අනුව ලංසු ඇගයීම සහ සාර්ථක ලංසුකරුවෙකු තෝරා ගැනීම 2024 ජුනි මැද භාගයේදී සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු පහත Link එකෙන් ගොස් ඔබට පරිශිලනය කළ හැකියි.
https://www.treasury.gov.lk/web/sru-entities-to-be-divested/section/litro-gas-lanka

Share This Article
Leave a comment