පොහොර වර්ග කිහිපයක මිල අඩු කරයි -නව මිල ගණන් මෙන්න !

3
0 Min Read

තේ පොහොර වර්ග කිහිපයක මිල රුපියල් 2,000 කින් අඩු කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙනවා.

ඒ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ තේ වගාකරුවන් වෙනුවෙන්.

ඒ අනුව පොහොරවල නව මිල ගණන් පහත පරිදි වනවා…

  • T-750 සහ T- 709 පොහොර මිටියක නව මිල – රුපියල් 7,735.00 
  • T-200 පොහොර මිටියක නව මිල – 5,500.00
Share This Article
Leave a comment