කේ.ඩී ලාල් කාන්ත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවයි !

1 Min Read

ජාතික ජනබලවේගයේ සාමාජික කේ.ඩී ලාල් කාන්ත මහතා අද (16) අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා තිබෙනවා.

ඒ, පළාත් පාලන මැතිවරණය කැඳවා තිබූ අවස්ථාවේ දී වෘත්තීය සමිති අඥා පනත උල්ලංගනය කළ බවට ලද පැමිණිල්ලකට ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි.

එය ලැබුණ අවස්ථාවේ දී කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතාට කැඳවීමක් සිදු කර තිබුණා.

මැතිවරණ කටයුතුවලට සහභාගීවීමට අවශ්‍ය බව පවසා වෙනත් දිනයක් ඉල්ලා සිටි බව සඳහන්.

ඒ අනුවයි, ඒ මහතා අද දිනයේ දී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා ඇත්තේ.

Share This Article
Leave a comment