හෙට කොළඹට පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් – ජල කප්පාදුව සිදුවන ප්‍රදේශ මෙන්න !

0 Min Read

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16ක ජල කප්පාදුවක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හෙට (13) ප.ව 5 සිට පැය 16ක කාලයක් සඳහා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

කොළඹ 11, 12, 13, 14 සහ 15 ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන්කර සිටින්නේ.

Share This Article
Leave a comment