අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක තොග සහ සිල්ලර මිල නිවේදනය කෙරේ – මිල ගණන් මෙන්න  !

1 Min Read

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයකට තොග සහ සිල්ලර මිල පනවමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වියළි මිරිස් කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 900ක් ලෙසයි දක්වා ඇත්තේ.

එහි සිල්ලර මිල රුපියල් 1100 – 1300ත් අතර වනවා.

සුදු සීනි කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 270ක්.

එහි සිල්ලර මිල රුපියල් 280 – 310ත් අතර වනවා.

හාල් මැස්සන් (ආනයනික) කිලෝවක තොග මිල දක්වා ඇත්තේ රුපියල් 1000ක් ලෙසයි.

එහි සිල්ලර මිල රුපියල් 1050 – 1400ත් අතර වනවා.

ලොකු ළුෑණු (ආනයනික) කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 390ක් ලෙසත් සිල්ලර මිල රුපියල් 420 – 560ත් ලෙස සඳහන් කර තිබෙනවා.

අල (ආනයනික) කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 140ක්.

සිල්ලර මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 160 – 200ත් ලෙසයි.

මයිසූර් පරිප්පු කිලෝවක් රුපියල් 290කටත් සිල්ලර මිල 300 – 360ක මිලකටත් අලෙවි විය යුතුයි.

Share This Article
1 Comment