අම්පාරේ මාර්ග කිහිපයක ගමනාගමනයට සීමා !

1 Min Read

අම්පාර – කරතිව් සහ අම්පාර – පොතුවිල් මාර්ගවල සැහැල්ලු වාහන ධාවනය සීමා කළ බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුම්දෙනවා.

ඒ අම්පාර ප්‍රදේශයෙන් ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන්.

ඒ අනුව අම්පාර, සියඹලාඅණ්ඩුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ අම්පාර, ගල්මඩුව ප්‍රදේශයෙන් ගමනාගමනය සීමා කර තිබෙනවා.

මේ අතර, අම්පාර ඉගිනියාගල ප්‍රධාන මාර්ගය සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයෙන් වසා දමා ඇති බව ද සඳහන්.

එම මාර්ග හරහා ධාවනය වන සැහැල්ලු වාහනවලට විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසයි එම මධ්‍යස්ථානය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

Share This Article
Leave a comment