අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ කිහිපයක් හදිසියේ වසා දැමේ !

0 Min Read

අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික පීඨය හැර සෙසු පීඨ නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසා දැමෙන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව දැනුම්දෙනවා.

ඒ පවතින අහයපත් කාලගුණය නිසා එම ප්‍රදේශයේ ඇති වූ ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් හේතුවෙන්.

Share This Article
Leave a comment