රාජ්‍ය සේවකයින්ට රජයෙන් සුබ පණිවිඩයක් !

4
0 Min Read

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා ගෙවීමට නියමිත ජීවන වියදම් දීමනාවෙන් රුපියල් 5,000ක් ජනවාරි මාසයේ සිට ගෙවීමට ජනපති කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

2024 අයවැය හරහා රජයේ සේවකයින් සඳහා ගෙවීමට යෝජනා කළ රුපියල් 10,000 ක දීමනාවෙන් රුපියල් 5000ක් මෙලෙස ජනවාරි මස සිට හිමිවනු ඇත.

අදාළ ජීවන වියදම් දීමනාව ගෙවීමට මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණේ අප්‍රේල් මාසයේ සිටයි.

Share This Article
Leave a comment