කාන්තා හා ළමා අපරාධ පිළිබඳ දැනුම් දීමට නව දුරකථන අංකයක් – අංකය මෙන්න !

0 Min Read

කාන්තාවන්ට හෝ ළමයින්ට එරෙහි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමට නව දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක මෙම දුරකථන අංකය හඳුන්වා දී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඒ අනුව 109 දුරකථන අංකය ඔස්සේ මේ සම්බන්ධව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් පවතිනවා.

Share This Article
Leave a comment