මේ වසරේ බාර් වැහෙන දිනයන් මෙන්න!

2
0 Min Read

2024 වර්ෂයේ සුරාසැල් වසා තැබිය යුතු දිනයන් පිළිබදව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඊට මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

සුරාසැල් වසා තැබෙන දින පහතින්,

Share This Article
Leave a comment