ලාෆ්ස් ගෑස් මිලත් ඉහළට – නව මිල ගණන් මෙන්න !

0 Min Read

අද(01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලාෆ්ස් සමාගම ද ගෘහස්ත ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 755කින් ඉහළ දමා ඇත. එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 4,740කි.

කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 305කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත. එහි නව මිල ලෙස සඳහන් වන්නේ රුපියල් 1,900කි.

සංජීවනී එදිරිසිංහ

Share This Article
Leave a comment