දුම්වැටි මිලෙහිත් වෙනසක් !

1 Min Read

සුරාබදු සහ වැට් බදු ඉහළ දැමීමත් සමඟ අද (01) සිට දුම්වැටියක මිල කාාණ්ඩ 4ක් යටතේ ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 5, 15, 20 සහ 25 දුම්වැටි මිල ඉහළ දමා ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

එමෙන්ම අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මත්පැන් මිල ගණන්ද ඉහළ දමා ඇති බව ඩිස්ටිලරිස් සමාගම ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව මිලිලීටර් 750 හේ මත්පැන් බෝතලයක් රුපියල් 90කින් ඉහළ දමා ඇති අතර, මිලිලීටර 375 සහ මිලිලීටර 180 මත්පැන් බෝතලයක මිල පිළිවෙලින් රුපියල් 50 කින් සහ රුපියල් විස්සකින් ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment