කාණ්ඩ 4ක් යටතේ සිගරට් මිල නගී!

1
1 Min Read

අද (01) සිට දුම්වැටියක මිල කාණ්ඩ 4ක් යටතේ ඉහළ දමා තිබේ.

සුරාබදු සහ වැට් බදු ඉහළ දැමීමත් සමග සිගරට් මිල ඉහළ ගොස් ඇත්තේ රුපියල් 5කින්, රුපියල් 15කින්, රුපියල් 20කින් සහ රුපියල් 25කින් ඉහළ දමා ඇත.

ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මත්පැන් නිශ්පාදකයාවන Distilleries Company of Sri Lanka PLC ආයතනය සිය මත්පැන් මිල වැඩිකරන ආකාරය ගැන පසුගිය සතියේ ප්‍රකාශ කර තිබිණි.

ඔවුන්ගේ වැඩිම වෙළෙඳපල අලෙවිය සහිත ගල් අරක්කු මිලි ලීටර 750ක මත්පැන් බෝතලයක් රුපියල් 90කින් ද, මිලිලීටර් 375ක භාග බෝතලයක මිල රුපියල් 50කින් සහ මිලි ලීටර 180 කාල බෝතලයක මිල රුපියල් 20කින් මිල ඉහළ දමා තිබිණි.

Share This Article
Leave a comment