ඉන්ධන මිල වැඩිවීමත් සමඟ බස් ගාස්තු ගැන ගත් තීරණය මෙන්න !

0 Min Read

ඩීසල් මිල වැඩි කළත් බස් ගාස්තු වැඩි නොකරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසා තිබෙනවා.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ අද (01) දින ලංකා සුදු ඩිසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 358 දක්වා වැඩි වීම ජාතික බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය සඳහන් මිල සුත්‍රයට ගලපා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.

Share This Article
1 Comment