ජනවාරියේ සිට ජල ගාස්තුවත් ඉහළට – වැඩිවන ප්‍රතිශතය මෙන්න!

0 Min Read

ජනවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජල ගාස්තු ඉහළ දමන බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලපාවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව එම ගාස්තුව සියයට තුනකින් (3%) ඉහළ යනු ඇති.

වැට් බද්ද සංශෝධනය කිරීමත් සමඟ මෙම පියවර ගත් බවයි, එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

Share This Article
Leave a comment