ඇමතුම් ගාස්තු 23%කින්, රූපවාහිනි ගාස්තු 42%කින් ඉහළ යයි – දුරකථන, අන්තර්ජාල සහ රූපවාහිනී නැරඹුම් ගාස්තු නව මිල ගන්න මෙන්න!

1 Min Read

ජංගම දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තු, අන්තර්ජාල ගාස්තු, ගෙවුම් රූපවාහිනි ගාස්තු ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට ඉහළ දැමීමට එම සමාගම් තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ වැට් බද්ද සියයට තුනකින් වැඩි වීමත් සමඟයි.

පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ දී සියයට 15ක්ව පැවැති වැට් බද්ද සියයට 18 දක්වා වැඩි කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි වුණා.

ඒ අනුවයි මෙම ගාස්තු ඉහළ දමනු ලබන්නේ.

මෙම ගාස්තු ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් Dialog Axiata සමාගම සිය ගාස්තු ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුම්වත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇමතුම් සහ අන්තර්ජාල ගාස්තු සියයට 23.5කින් ඉහළ යනු ඇති.

ගෙවුම් රූපවාහිනි ගාස්තුව ඉහළ යනු ලබන්නේ සියයට 42.02කින්.

අදාළ ආයතන මඟින් නිකුත් කල මිල ගණන් සහ නිවේදන පහතින්,

Share This Article
Leave a comment