පාසල් වාරය ආරම්භ කර පළමු දෙසතිය ඇතුළත කළ යුතු අනිවාර්‍ය කාර්‍යයක් ගැන ඇමතිවරයා කියයි !

1 Min Read

පාසල් වාරය ආරම්භ කර පළමු දෙසතිය ඇතුළත සෑම පාසලකම පන්ති කව පැවැත්වීමට විදුහල් ප්‍රධානීන් විසින් කටයුතු කළ යුතු සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත අමාත්‍යවරයා පවසයි.

දෙමව්පියන් සහ පන්තිභාර ගුරුවරුන් අතර සහ සම්බන්ධය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම මෙහි අරමුණ බව ඔහු සඳහන් කරයි.

අවුරුද්දක් පටන් ගන්නකෝට අඩුම තරමේ පන්තියක් ගාණේ ශ්‍රේණියක් ගාණේ දෙමාපියන්ට එන්නැයි කියලා ඒ දරුවෝ ටික පන්තිභාර ගරුතුමිය, යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. අවුරුද්දේ වැඩපිළිවෙල, දරුවන්ගේ විනය ගැන, ඒවා ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියල අවබෝධයක් දෙනවා. අපි චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කරනවා. පෙබරවාරි 19 පටන් ගත්තාහම අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ පාසල් හැමඑකකම පන්ති කව පවත්වන්න ඕනේ පළමු සතිය දෙක ඇතුළත. වාරයක් අවසන් වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. වර්ෂ අවසාන වෙද්දි තව වතාවක් තියෙනවා. ඒ එක්ක තමා දෙමාපියන් හා පාසල අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්න පුළුවන්. කොවිඩ් නිසා ඒවා අඩාල වුණා. ඒවායේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත ඒ තත්ත්වයට මේ කේෂ්ත්‍රයට පත්කරන්න ඕනේ.

ඉදිරි වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාවට නැංවෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ව්‍යූහාත්මක වෙනස්කම් රැසක් සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා බවද අධ්‍යාපන සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Share This Article
1 Comment