උතුරු පළාතේ පාසල් 16ක් වැසේ !

0 Min Read

උතුරු පළාතේ පාසල් 16ක් තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ පවතින වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන්.

ඒ අනුව කිලිනොච්චියේ පාසල් 08ක්, වව්නියාවේ පාසල් 01ක් හා මුලතිව් පාසල් 07ක් එලෙස තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙන බවයි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පැවසුවේ.

කාලගුණ තත්ත්වය යහපත් වූ පසු නැවත පාසල් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සඳහන් කළා.

Share This Article
Leave a comment