මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ධූරයට නව පත්කිරීමක් !

0 Min Read

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය මොන්ටේ කාසිම්ව පත් කර තිබෙනවා.

මෙම පත් කිරීම සිදු කර ඇත්තේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින්

Share This Article
Leave a comment