ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව විසුරවමින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි !

0 Min Read

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් පත් කරමින් හිටපු අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය, ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් අවලංගු කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාළ සම්පූර්ණ ගැසට් නිවේදනය පහතින්…

Share This Article
Leave a comment