වඩිවෙල් සුරේෂ්ට ජනාධිපතිගෙන් නව තනතුරක් !

0 Min Read

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වඩිවෙල් සුරේෂ්ට නව තනතුරක් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පස්සර සහ ලුණුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සම සභාපතිවරයා ලෙස ඔහු පත්කර තිබෙනවා. එහිදී එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන සියලුම සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වඩිවේල් සුරේෂ්ට පැවරෙනු ඇති.

පසුගියදා වඩිවෙල් සුරේෂ්ව ජනාධිපති උපදේශකයක ලෙසද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පත්කරනු ලැබීය.

Share This Article
Leave a comment