ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්මේලනය සාර්ථකව අවසන් !

1 Min Read

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්මේලනය එහි නායක කේ. අර්ජුන මහතා සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ දිස්ත්‍රික් නායක මොහොමඩ් අකීල් යන මහත්වරුන්ගේ නායකත්වයෙන් මහනුවර ඩෙවොන් හෝටලයේ දී අද දින පවත්වන ලදී.

මේ සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ආසන මට්ටමින් නායකයින් පිරිසක් සහභාගී වූ අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සහ ජනතාවගේ දැවෙන ගැටලු සඳහා සක්‍රීය තරුණ මැදිහත් කිරීමක් සිදු කිරීමට කාලය එළැඹී ඇති බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොංග්‍රසයේ නායක කේ.අර්ජුන මහතා පවසන ලදී.

ඒ අනුව ජනතාවගේ තීරණාත්මක ගැටලු සඳහා ක්ෂණික මැදිහත්වීම් සිදු කිරීම සඳහා පුළුල් දිස්ත්‍රික් සම්මේලනයක් සහ ජාතික සම්මේලනයක් කැඳවීමට දේශපාලන පක්ෂ නායකයින් සහ ආයතන පද්ධතීන් සමඟ ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කටයුතු මොනවාදැයි හඳුනා ගැනීමටත් දිස්ත්‍රික් නායකත්වය ගෙන එනු ලැබූ යෝජනාව ඒකමතිකව සම්මත කරගන්නා ලදී.

තවද සාමකාමී සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයන් තුළ වෙනස් ආරයක තරුණ නායකත්වයක් බිහිකිරීම සඳහා ශක්තිමත් පියවරක් මහනුවරින් තැබූ බව තරුණ කොංග්‍රසයේ නායක කේ අර්ජුන මහතා පැවසිය .

Share This Article
1 Comment