මාතර – රත්නපුර මාර්ගයෙත් ගමනාගමනයට බාධා – හේතුව මෙන්න !

1 Min Read

මාතර – රත්නපුර මාර්ගයේ (A17 ) 85 සැතපුම් කණුව අනිල් කන්ද ස්ථානයේ නාය යෑමක් සිදුවී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් එම මාර්ගය ගමනාගමන කටයුතු සඳහා අවහිරවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව මාර්ගයට පස්, ගල් සහ ගස් කඩාවැටී ඇති බව සඳහන්.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසුවේ එම මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් කරමින් සිටින බවයි.

එම මාර්ගයේ ගමන්ගන්නා රියදුරන්ට විකල්ප මාර්ග ලෙස කෑල්ල හංදිය, සුරීයකන්ද හරහා ඌරුබොක්ක දක්වා ගොස් මාතරට ගමන් කළ හැකි බව ද වැඩිදුරටත් දැනුම්දී තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment