පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නොගෙවූ විදුලි බිල්පත් ගැන අනාවරණයක් – මිලියන 16ක හිඟයක් !

1 Min Read

2022 අවසන් වන විට පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින්ගේ නිවෙස්වලට ලබාදී තිබූ විදුලි සම්බන්ධතා 74කට අදාළ රුපියල් මිලියන 16ක් නැවත ලබාගෙන නොතිබූ බව 2022 වාර්ෂික විගණකාධිපති වාර්තාව මඟින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයට අනුව අනාවරණය වී තිබෙනවා. 

එම වාර්තාවට අනුව එයින් සම්බන්ධතා 29 කට අදාළව රුපියල් මිලියන 5 ක් වසර හයකට වැඩි කාලයක් හිඟ ශේෂයක් සහිතව තිබෙන බව සඳහන් වනවා. 

මේ අතර තවත් සම්බන්ධතා 30ට අදාළ රුපියල් මිලියන 3ක් වසරකට වැඩි කාලයක් නැවත අයකර නොගෙන හිඟ ශේෂයක් තිබූ බවයි එම වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ.

Share This Article
Leave a comment