උත්සව සමයේ ලාෆ් ගෑස් ගැන ගත් තීරණය මෙන්න !

0 Min Read

උත්සව සමයේ ගෘහස්ත ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල සංශෝදනය නොකරන බව එම සමාගම දැනුම් දී තිබෙනවා.

මීට අමතරව ලිට්‍රෝ සමාගමද සිය ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල සංශෝදනය නොකරන බව නිවේදනය කළා.

Share This Article
Leave a comment