විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ !

0 Min Read

2022 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

එම කඩඉම් ලකුණු පහතින් ඔබට ලබාගත හැකියි.

Share This Article
Leave a comment