අවුකන පිලිම වහන්සේට සිවුරක් අන්දවයි (PHOTOS)

0 Min Read

අනුරාධපුර පිහිටි ඓතිහාසික අවුකන බුදු පිළිම වහන්සේට සිවුරු පැලදවීමේ පූජෝත්සවයක් පවත්වා තිබේ.

එම අවස්ථාවේ පින්තූර සමාජ ජාලවල හුවමාරුවෙමින් පවතී.සිදුවීම

සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාලවල දැඩි විවේචන එල්ල වෙමින් තිබේ.

Share This Article
Leave a comment