මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස මාවත වසා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආරක්ෂාව තර කරයි !

0 Min Read

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ක්‍රිිකට් පාලක මණ්ඩලයේ දූෂිත නිලධාරීන් ඉවත් කිරීම සඳහා ඒකමතිකව යෝජනාවක් සම්මත කරගැනීමට විවාදයක් පැවැත්වෙද්දී අද උදෑසන සිට ක්‍රිකට් ආයතනයට යන මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස මාවත පොලිසිය මගින් වසා දමා ඇත.
ඒ මාර්ගය කිසිවකුට ඇතුල් විය නොහැකි ලෙස මාර්ග බාධක යොදා ඇති අතර ක්‍රිකට් ආයතනය ඉදිරිපිට විශාල පොලිස් නිලධාරින් පිරිසක් ආරක්ෂාවට යොදා තිබේ.

ඒ අතර කැරළි මර්ධන ඒකකයක්ද යොදවා ජල ප්‍රහාරක රථ ද සූදානම් කර ඇත.

Share This Article
Leave a comment