බියර් හා වයින් බලපත්‍ර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවයි – සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්ගෙන් නියෝගයක් !

1 Min Read

සංචාරක සංවර්ධන ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි හෝටල්, ආපන ශාලා සහ සංචාරකයන්ට නවාතැන් හා සේවා සපයනු ලබන සංචාරක ආයතන සඳහා බියර් හා වයින් ඇතුළු මෘදු මත්පැන් භාවිත කිරීම සදහා ලබාදී තිබූ අවසරය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට කටයුතු කර තිබේ.

සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් මෙම නියෝගය සිදුකර තිබෙන අතර,

මේ ආකාරයේ නියෝගයක් සිදුකර තිබෙන්නේ, අභියාචනාධිකරණයේ විභාග වෙමින් පවතින 371/2023 නඩුවෙහිදී අධිකරණය විසින් ලබාදෙන ලද වාරණ නියෝගයන්ට අනුව බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

අභියාචනාධිකරණය මගින් ලබාදෙන ලද වාරණ නියෝගයන්ට අනුව මේ දක්වා නිකුත් කර ඇති සියලු මෘදු මත්පැන් අවසර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීම මින් ඉදිරියට මෘදු මත්පැන් අවසර සඳහා අයැදුම්පත් නිකුත් කිරීම අත්හිටුවීම, මෙම මෘදු මත්පැන් අවසරයට අදාළ අංක 05/2022 දරන සුරාබදු නිවේදනය බලාත්මක වන දිනය අත්හිටුවීම වේ.

අභියාචනාධිකරණයේ නියෝග අනුව ඉහත කී වාරණා නියෝග එකී නඩුවේ අවසන් තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන දිනය තෙක් බලපැවැත්වේන බවත්, මෙම අභියාචනාධිකරණ නඩුකරය ලබන මස 13වැනිදා නැවත කැඳවීමට නියමිත බවද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

දිවයින පුරා මෘදු මත්පැන් බලපත්‍ර 554ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර, දිස්ත්‍රික් වශයෙන් සැලකීමේදී ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ බලපත්‍ර 67ක්, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ බලපත්‍ර 57ක් හා මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ බලපත්‍ර 50ක් වශයෙන් සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම බලපත්‍ර නිකුත් කර තිබේ.

Share This Article
Leave a comment