හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක් !

1
0 Min Read

කොළඹ පිහිටි දුම්රිය අංගනවල දුම්රිය සේවකයින් විසින් හදිසි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් එම අංගනවල සිට ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත දුම්රිය ධාවනය නොවන බව වාර්තා වේ.

Share This Article
Leave a comment