ඉන්ධන සඳහා QR ක්‍රමවේදය අද සිට ඉවත් කරයි !

0 Min Read

ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය හෙවත් කිව් ආර් (QR) ක්‍රමවේදය ඉවත් කළ බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරනවා.

Share This Article
Leave a comment