ගෙදර ඉඳන්ම ඔබගේ EPF ගිණුම ONLINE පරීක්ෂා කරන්නේ මෙහෙමයි !

1
0 Min Read

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ (EPF) සාමාජිකයන්ට අන්තර්ජාලය හරහා (Online) විශ්‍රාම පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කරගත හැකි බව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම්දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මාර්ගගත ක්‍රමය (Online) ඔස්සේ http://www.labourdept.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ තොරතුරු ලබාගත හැකි බවයි දැනුම්දී ඇත්තේ.

අදාළ සාමාජිකයා සියයට තිහේ (30%) ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ සුදුසුකම් සපුරා තිබේද යන්නද එහි සඳහන් වන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

Share This Article
309 Comments