රන් මිල පහතට – මෙන්න නව රන් මිල !

0 Min Read

මෙරට රන් මිලෙහි පහත යෑමක් අද (27) දක්නට ලැබුණා.

ඒ අනුව කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් එක් ලක්ෂ 58,300ක් ලෙස සටහන් වූ අතර කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ 72,000ක් ලෙසයි දැක්වුණේ.

පසුගිය සිකුරාදා කැරට් 22 රන් පවුමක මිල එක්ලක්ෂ 63,800ක් ලෙස සහ කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ 78,00ක් ලෙස දැක්වුණා.

Share This Article
Leave a comment