2021 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි – ප්‍රතිඵල මෙතනින් බලන්න !

0 Min Read

2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ විභාග අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල නැරඹිය හැකිය.

ප්‍රතිඵල සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න…

Share This Article
26 Comments