සවස් කාලයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි – අද කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න !

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි

Stay Connected

Find us on socials

Latest News

Explore the Blog