ජනාධිපතිවරණය කල්දැමීමට යළිත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් !

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම කල්දැමීම සඳහා යළිත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. 19 වන සංශෝධනය විධිමත් ලෙස සම්මත වී නැති බවත්,

- Advertisment -
Ad image

Explore Top Categories

Uncover the stories that matter

Stay Connected

Find us on socials