ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ විදුලිය සහ ඛනිජ තෙල් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින්.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *