2024 අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදයේ දෙවැනි දිනය අදයි.

අද උදෑසන 9.30ට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙවැනි දිනය ආරම්භ වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *