උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල සිවිල් යුද්ධයට මැදි වී නිවාස නොමැති පවුල් නැවත පදිංචි කරවීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, 2024 අයවැය (Budget 2024) කතාව සිදු කරමින්. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් වෙන් කර ඇති බව ද ඒ මහතා කියා සිටියා.

නිවාස නොමැතිව ඉතිරි වී ඇති පවුල් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සහන සැලසීමට අතිරේක ප්‍රතිපාදන වශයෙන් තවත් රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කරන බවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ.

මේ අතර උතුරු – නැගෙනහිර පළාත්වල පැවැති සිවිල් යුද්ධයෙන් අතුරුදන් වූවන් සහ විපතට පත් වූවන් 181 දෙනෙකු සඳහා මේ වන විට වන්දි ලබා දී තිබෙනවා.

තවත් 170 දෙනෙකුට 2023 වසර අවසන් වනවිට වන්දි ලබා දීමට නියමිතයි.

කෙසේ වෙතත් වන්දි ඉල්ලීම්වලින් සිදුවීම් 6,300කට වැඩි ප්‍රමාණයක මූලික කටයුතු මේ වනවිට සපූර්ණ කර ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ සඳහා මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 1,500ක් වෙන් කර ඇති අතර වන්දි ගෙවීම කඩිනම් කිරීමට තවත් මිලියන රුපියල් 1,000ක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කරන බවයි, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අයවැය කතාව සිදු කරමින් කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *