පාර්ලිමේන්තුව තුළ ක්‍රිිකට් පාලක මණ්ඩලයේ දූෂිත නිලධාරීන් ඉවත් කිරීම සඳහා ඒකමතිකව යෝජනාවක් සම්මත කරගැනීමට විවාදයක් පැවැත්වෙද්දී අද උදෑසන සිට ක්‍රිකට් ආයතනයට යන මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස මාවත පොලිසිය මගින් වසා දමා ඇත.
ඒ මාර්ගය කිසිවකුට ඇතුල් විය නොහැකි ලෙස මාර්ග බාධක යොදා ඇති අතර ක්‍රිකට් ආයතනය ඉදිරිපිට විශාල පොලිස් නිලධාරින් පිරිසක් ආරක්ෂාවට යොදා තිබේ.

ඒ අතර කැරළි මර්ධන ඒකකයක්ද යොදවා ජල ප්‍රහාරක රථ ද සූදානම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *