මධ්‍යම, ඌව සහ සබරගමුව පළාත්වල සියලුම දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සඳුදා වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ ඉරිදා දිනයට යෙදෙනෙ දීපාවලී උත්සවය නිමිත්තෙන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *