නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම 3 යටතේ ප්‍රදේශ 10කට නායයෑමේ රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ වන්නේ.,
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යක්කලමුල්ල, ඇල්පිටිය, නාගොඩ සහ ඉමදුව.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉංගිරිය, වලල්ලාවිට සහ මතුගම.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිටබැද්දර, අකුරැස්ස සහ හක්මන.

මෙම අනතරු ඇඟවීමේ නිවේදනය හෙට (08) සවස 4.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *