ජලගැලීම් පවතින ප්‍රදේශවල ජනතාව පානීය ජලය භාවිතයේදී දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසා සිටිනවා.

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජී.විජේසුරිය ප්‍රකාශ කොට සිටියේ උණු කර නිවාගත් ජලය පානය වඩාත් සුදුසු බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *